Księga Psalmów

Psalm 50 – Prawdziwa ofiara

Psalm Asafa.
Bóg nad bogami, Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał, ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud:
— Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
Wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią.
Sela.
— Słuchaj, mój ludu, a będę mówił, słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw tobie: Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem. Nie będę cię ganił za twoje ofiary ani za twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z twojego domu ani kozłów z twoich zagród. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz.
Lecz do niegodziwego Bóg mówi:
— Po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa? Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go, i zadajesz się z cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie.

Psalm 51 – Modlitwa pokutna

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia, według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.
Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić twoją chwałę.
Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże! Okaż dobroć Syjonowi według twego upodobania, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia, wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu.

Psalm 52 – Bezskuteczność knowań wroga

Przewodnikowi chóru. Psalm pouczający Dawida, gdy przybył Doeg Edomita i oznajmił Saulowi: „Dawid wszedł do domu Achimeleka.”
Czemu chlubisz się złem, mocarzu? Miłosierdzie Boże trwa nieustannie. Twój język knuje przewrotność, ostry jak brzytwa, działający podstępnie. Miłujesz zło bardziej niż dobro i kłamstwo bardziej niż mowę sprawiedliwą.
Sela.
Miłujesz wszelkie słowa szkodliwe, podstępny języku. Dlatego Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących.
Sela.
Zobaczą to sprawiedliwi i zlękną się, i będą się z niego śmiać:
— Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości.
Ja zaś jestem jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym, zaufałem miłosierdziu Boga na wieki wieków. Będę cię wysławiał na wieki, że to uczyniłeś, i będę oczekiwał twego imienia, gdyż jest dobre w oczach twoich świętych.

Psalm 53 – Bezbożność głupotą

Przewodnikowi chóru, na Machalat. Psalm pouczający Dawida.
Głupi mówi w swoim sercu:
— Nie ma Boga.
Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
Czyż są nierozumni czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, a Boga nie wzywają? Tam ogarnął ich strach, gdzie nie było powodu do strachu, Bóg bowiem rozproszył kości tych, którzy cię oblegali. Ty okryjesz ich hańbą, bo Bóg nimi wzgardził.
Któż ześle z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odwróci niewolę swego ludu, Jakub się rozraduje i rozweseli się Izrael.