Księga Psalmów

Psalm 83 – O karę dla wrogich sąsiadów

Pieśń i psalm Asafa.
Boże, nie milcz, nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! Bo oto burzą się twoi wrogowie, a ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. Przeciwko twemu ludowi knują spisek i naradzali się przeciw tym, których ochraniasz, mówiąc:
— Chodźcie, wytępmy ich, niech nie będą narodem, żeby więcej nie wspominano imienia Izraela.
Zmówili się bowiem jednomyślnie, przeciwko tobie zawarli przymierze: Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moab i Hagaryci, Gebal, Ammon i Amalek, Filistyni z mieszkańcami Tyru. Także Assur przyłączył się do nich, wsparł swym ramieniem synów Lota.
Sela.
Uczyń im tak, jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy zostali wytępieni w Endor, stali się jak gnój dla ziemi. Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zeebem, jak z Zebachem i Salmunną, ze wszystkimi ich książętami, którzy mówili:
— Weźmy w posiadanie przybytki Boże.
Mój Boże, uczyń ich jak koło i jak źdźbło na wietrze. Jak ogień, który pali las, i jak płomień, który wypala góry, tak ty ich ścigaj swoją nawałnicą i swoją burzą zatrwóż ich. Okryj ich twarze hańbą, aby szukali twego imienia, Panie! Niech się zawstydzą i zatrwożą na wieki, niech się okryją hańbą i zginą. Niech poznają, że jedynie ty, którego imię jest Pan, ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.

Psalm 84 – Tęsknota za domem Bożym

Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm dla synów Korego.
O, jak miłe są twoje przybytki, Panie zastępów! Moja dusza wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pana, moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego. Oto nawet wróbel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo, gdzie składa swe pisklęta, u twoich ołtarzy, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże! Błogosławieni ci, którzy mieszkają w twoim domu, nieustannie będą cię chwalić.
Sela.
Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi. Ci, którzy przechodząc przez dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem. I idą z mocy w moc, i ukażą się przed Bogiem na Syjonie.
O Panie, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Sela.
Spójrz, Boże, nasza tarczo, i wejrzyj na oblicze twego pomazańca.
Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej, wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwców. Pan Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, Pan obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie.

Psalm 85 – Bliskość zbawienia

Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Panie, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy.
Sela.
Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości twojego gniewu.
Odnów nas, Boże naszego zbawienia, i odwróć od nas swój gniew. Czy wiecznie będziesz się na nas gniewać? Czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia? Czy nie ożywisz nas na nowo, aby twój lud rozradował się w tobie? Panie, okaż nam twoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie.
Posłucham, co będzie mówił Bóg, Pan, zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty. Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi.
Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Pan też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego krokom.

Psalm 86 – Modlitwa uciśnionego

Modlitwa Dawida.
Nakłoń swego ucha, Panie, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do ciebie codziennie wołam. Rozraduj duszę twego sługi, bo do ciebie, Panie, wznoszę swą duszę. Bo ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, mojej modlitwy i zważ na głos mojego błagania. Wzywam cię w dniu mego ucisku, bo ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak twoje. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię. Bo ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, twojej drogi, abym chodził w twojej prawdzie, nakłoń moje serce ku bojaźni twego imienia. Będę cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca i będę wielbił twoje imię na wieki. Bo wielkie jest twoje miłosierdzie dla mnie, ty ocaliłeś moją duszę z najgłębszego piekła.
Boże, pyszni powstali przeciwko mnie i zgraja gwałtowników czyhała na moją duszę, a nie mają ciebie przed oczyma. Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy. Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, udziel swojej mocy twemu słudze i wybaw syna twojej służącej. Daj mi znak twojej dobroci, aby ci, którzy mnie nienawidzą, zobaczyli i zawstydzili się, że ty, Panie, wspomogłeś mnie i pocieszyłeś.