Księga Psalmów

Psalm 95 – Pieśń pochwalna

Chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia. Przyjdźmy przed jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W jego rękach są głębiny ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd.
Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim, klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni.
— Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem: „Ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg. Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku.”

Psalm 96 – Nowa pieśń chwały

Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu, cała ziemio! Śpiewajcie Panu, błogosławcie jego imię, opowiadajcie o jego zbawieniu dzień po dniu. Głoście wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów jego cuda. Wielki bowiem jest Pan i godny wszelkiej chwały, straszliwszy nad wszystkich bogów. Gdyż wszyscy bogowie narodów są bożkami, a Pan uczynił niebiosa. Cześć i majestat przed jego obliczem, moc i piękno w jego świątyni.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę jego imienia, przynieście dary i wejdźcie do jego przedsionków. Oddajcie Panu pokłon w ozdobie świętości, niech cała ziemia drży przed nim. Mówcie wśród pogan:
— Pan króluje, świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie.
Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia, niech zaszumi morze i to, co w nim jest. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich, wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne, przed obliczem Pana, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie.

Psalm 97 – Pan królem

Pan króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy! Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu. Ogień idzie przed nim i pożera jego wrogów wokoło. Jego błyskawice oświetlają świat, widzi to ziemia i drży. Góry topią się jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Pana całej ziemi. Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą jego chwałę. Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy chlubią się bożkami. Oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie. Syjon to usłyszał i weseli się, a córki Judy będą się radować z powodu twoich sądów, Panie! Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów.
Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło, on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych. Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są prawego serca. Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości.

Psalm 98 – Bóg zwycięzcą i zbawcą

Psalm.
Śpiewajcie Panu nową pieśń, bo cudownych rzeczy dokonał, jego prawica i święte ramię przyniosły mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie, okazał swoją sprawiedliwość na oczach pogan. Pamiętał o swoim miłosierdziu i swojej prawdzie wobec domu Izraela, wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga.
Radośnie wykrzykuj Panu, cała ziemio, wykrzykujcie, weselcie się i śpiewajcie. Grajcie Panu na harfie, na harfie, przy słowach pieśni. Przy trąbach i dźwięku kornetów wykrzykujcie radośnie przed Panem, Królem.
Niech zaszumi morze i to, co w nim jest, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry radują się wspólnie, przed Panem, bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

Psalm 99 – Bóg święty

Pan króluje, niech drżą narody, siedzi między cherubinami, niech zachwieje się ziemia. Wielki jest Pan na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody. Niech wysławiają twoje wielkie i straszne imię, bo jest święte. Moc króla miłuje sąd, ty ustanowiłeś słuszność, ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie. Wywyższajcie Pana, naszego Boga, i oddajcie pokłon u podnóżka jego stóp, bo on jest święty.
Mojżesz i Aaron wśród jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywają jego imienia, wołali do Pana, a on ich wysłuchał. W słupie obłoku mówił do nich, a oni strzegli jego świadectw i praw, które im dał. Panie, nasz Boże, ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, choć karałeś ich za ich występki.
Wywyższajcie Pana, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo Pan, nasz Bóg, jest święty.