Księga Psalmów

Psalm 108 – Dzięki za łaskę i prośba o pomoc

Pieśń. Psalm Dawida.
Boże, moje serce jest gotowe, będę ci śpiewać i wysławiać cię, także i moja chwała. Obudź się, cytro i harfo, gdy o świcie powstanę. Będę cię wysławiać wśród ludu, Panie, będę ci śpiewał wśród narodów. Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a twoja prawda aż pod obłoki. Bądź wywyższony ponad niebiosa, Boże, a twoja chwała ponad całą ziemię.
Aby twoi umiłowani byli ocaleni, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Bóg przemówił w swej świętości:
— Będę się weselić, rozdzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. Mój jest Gilead, mój i Manasses, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą. Moab jest moją miednicą do mycia, na Edom rzucę moje obuwie, nad Filisteą zatriumfuję.
Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Czy nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w ucisku, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu będziemy mężni, on podepcze naszych wrogów.

Psalm 109 – O karę dla okrutnego wroga

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
Boże mojej chwały, nie milcz. Bo otworzyły się przeciwko mnie usta niegodziwego i usta podstępnego, mówili przeciwko mnie językiem kłamliwym. Otoczyli mnie słowami nienawiści i walczą przeciwko mnie bez przyczyny. Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem. Odpłacają mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość.
— Postaw nad nim niegodziwego, a szatan niech stoi po jego prawicy. Gdy stanie przed sądem, niech wyjdzie potępiony, a jego modlitwa niech zamieni się w grzech. Niech jego dni będą krótkie, a jego urząd niech przejmie inny. Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową. Niech jego dzieci będą tułaczami i żebrzą, niech żebrzą z dala od swoich opustoszałych miejsc. Niech lichwiarz przejmie wszystko, co ma, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Niech nie będzie nikogo, kto by mu okazał miłosierdzie, niech nie będzie nikogo, kto by się zlitował nad jego sierotami. Niech jego potomkowie zostaną wykorzenieni, niech ich imię zginie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta nieprawość jego przodków, a grzech jego matki niech nie będzie zgładzony. Niech będą zawsze przed Panem, aż wykorzeni z ziemi pamięć o nich. Dlatego że nie pamiętał, by okazać miłosierdzie, ale prześladował człowieka nędznego i ubogiego, a strapionego w sercu chciał zabić. Skoro umiłował przekleństwo, niech na niego spadnie, skoro nie chciał błogosławieństwa, niech się od niego oddali. Ubierał się w przekleństwo jak w szatę, więc niech wejdzie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa do jego kości. Niech mu będzie jak płaszcz, który go okrywa, i jak pas, który go zawsze opasuje.
Taka niech będzie zapłata od Pana dla moich przeciwników i tych, którzy źle mówią przeciwko mojej duszy. Ale ty, Boże, Panie, ujmij się za mną przez wzgląd na twoje imię, ocal mnie, bo wielkie jest twoje miłosierdzie. Jestem bowiem ubogi i nędzny, a moje serce we mnie jest zranione. Niknę jak cień, który się chyli, strząsają mnie jak szarańczę. Moje kolana słabną od postu, a moje ciało wychudło bez tłuszczu. Stałem się też dla nich pośmiewiskiem, gdy mnie widzą, kiwają głowami.
Wspomóż mnie, Panie, mój Boże, wybaw mnie według swego miłosierdzia. Aby mogli poznać, że to twoja ręka, że ty, Panie, to uczyniłeś. Niech oni przeklinają, ale ty błogosław, gdy powstają, niech będą zawstydzeni, a twój sługa niech się weseli. Niech moi przeciwnicy okryją się hańbą i niech się okryją własnym wstydem jak płaszczem. Będę wielce wysławiał Pana swymi ustami i pośród tłumu będę go chwalić. Bo staje po prawicy nędznego, aby go wybawić od tych, którzy osądzają jego duszę.

Psalm 110 – Mesjasz kapłanem nowego porządku

Psalm Dawida.
Powiedział Pan do mego Pana:
— Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
Laskę twojej mocy pośle Pan z Syjonu, mówiąc:
— Panuj pośród twoich wrogów. Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki, twoja jest rosa młodości.
Pan przysiągł i nie będzie żałował:
— Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko, roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami. Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę.

Psalm 111 – Bóg dobroczyńcą swojego ludu

Alleluja.
Będę wysławiał Pana całym sercem w radzie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, rozważane przez wszystkich, którzy je miłują. Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił swe cuda, miłosierny i litościwy jest Pan. Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamięta wiecznie o swoim przymierzu. Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan. Dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne są wszystkie jego przykazania. Ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i prawości. Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze, jego imię jest święte i straszne. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania.
Jego chwała trwa na wieki.