Księga Psalmów

Psalm 117 – Chwalcie Pana…

Chwalcie Pana, wszystkie narody! Chwalcie go, wszyscy ludzie! Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami, a prawda Pana trwa na wieki.
Alleluja.

Psalm 118 – Wysławiajcie Pana…

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Niech powie teraz Izrael, że jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz dom Aarona, że jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją Pana, że jego miłosierdzie trwa na wieki.
Wzywałem Pana w ucisku, Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Pan jest ze mną, nie będę się bał, cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą. Lepiej ufać Panu, niż polegać na człowieku. Lepiej ufać Panu, niż polegać na władcach.
Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię Pana wytępiłem je. Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, ale w imię Pana wytępiłem je. Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię Pana wytępiłem je.
Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale Pan mi pomógł. Pan jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem. Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych:
— Prawica Pana działa potężnie, prawica Pana jest wywyższona, prawica Pana działa potężnie.
Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał Pana. To jest brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. Będę cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.
Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Proszę, Panie, wybaw teraz, proszę, Panie, daj pomyślność. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy wam z domu Pana. Bóg jest Panem, on nas oświecił, przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać, mój Boże, będę cię wywyższać.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 119 – Pieśń uwielbienia dla słowa Bożego

א Alef
Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami.
Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich nakazów. Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich praw! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania. Będę cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj.
ב Bet
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie twoich praw. Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy twoich ust. Cieszę się drogą twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom. Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów.
ג Gimel
Okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich słów. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa. Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami. Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci, którzy odstępują od twoich przykazań. Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam twoich świadectw. Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz twój sługa rozmyśla o twoich prawach. Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.
ד Dalet
Moja dusza przylgnęła do prochu, ożyw mnie według twego słowa. Opowiedziałem ci moje drogi i wysłuchałeś mnie, naucz mnie twoich praw. Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach. Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku, umocnij mnie według twego słowa. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem. Wybrałem drogę prawdy, a twoje nakazy stawiam przed sobą. Przylgnąłem do twoich świadectw, Panie, nie pozwól mi zaznać wstydu. Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce.
ה He
Naucz mnie, Panie, drogi twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo, żebym go przestrzegał z całego serca. Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości. Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze. Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni. Oddal ode mnie mą hańbę, której się boję, bo twoje sądy są dobre. Oto pragnę twoich nakazów, ożyw mnie w swej sprawiedliwości.