Księga Psalmów

Psalm 23 – Pan jest pasterzem moim…

Psalm Dawida.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy.

Psalm 24 – Król chwały

Psalm Dawida.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach.
Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba.
Sela.
Podnieście, o bramy, wasze głowy, podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, o bramy, wasze głowy, podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów, on jest Królem chwały.
Sela.

Psalm 25 – Modlitwa o ochronę, przewodnictwo i odpuszczenie

Psalm Dawida.
Do ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Mój Boże, tobie ufam, niech nie doznam wstydu, niech moi wrogowie nie tryumfują nade mną. Zaprawdę nikt, kto ciebie oczekuje, nie dozna wstydu, zawstydzą się ci, którzy bez powodu popełniają nieprawość.
Panie, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek. Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia, ciebie co dzień oczekuję. Pamiętaj o swoim miłosierdziu, Panie, i o twoich łaskach, które trwają od wieków. I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków, pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, Panie.
Pan jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi. Wszystkie ścieżki Pana to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa.
Panie, przez wzgląd na twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka. Który to człowiek, co się boi Pana? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje przymierze. Moje oczy nieustannie patrzą na Pana, bo on wyrwie z sidła moje nogi.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem nędzny i opuszczony. Utrapienia mego serca rozmnożyły się, wyzwól mnie z moich udręczeń. Spójrz na moje utrapienie i trud i przebacz wszystkie moje grzechy. Popatrz, jak wielu jest moich wrogów i jak strasznie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i ocal mnie, abym nie doznał wstydu, w tobie bowiem pokładam nadzieję. Niech mnie strzegą uczciwość i prawość, bo ciebie oczekuję.
Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego udręczeń.

Psalm 26 – Zapewnienie niewinności

Psalm Dawida.
Osądź mnie, Panie, bo postępuję uczciwie, zaufałem Panu i nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie, poddaj próbie moje nerki i serce. Mam bowiem twoje miłosierdzie przed oczyma i postępuję w twojej prawdzie.
Nie zasiadałem z ludźmi próżnymi i nie zadaję się z obłudnikami. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę. Umyję w niewinności swoje ręce i obejdę twój ołtarz, Panie, aby wznosić głos dziękczynienia i opowiadać o wszystkich twoich cudach. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa twoja chwała.
Nie zabieraj mojej duszy z grzesznikami ani mojego życia z krwawymi ludźmi. W ich rękach jest przewrotność, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Lecz ja będę postępować uczciwie, odkup mnie i zmiłuj się nade mną. Moja noga stoi na równej drodze, będę błogosławił Pana w zgromadzeniach.

Psalm 27 – Pan światłością i zbawieniem

Psalm Dawida.
Pan jest moją światłością i moim zbawieniem, kogóż będę się bać? Pan jest mocą mego życia, kogóż mam się lękać? Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie, wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał.
O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Pana i dowiadywał się w jego świątyni. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku, schowa mnie w ukryciu swego namiotu i wyniesie mnie na skałę. A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają, będę składał w jego przybytku ofiary radości, będę śpiewał i oddawał Panu chwałę.
Usłysz, Panie, mój głos, gdy wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Gdy mówiłeś: „Szukajcie mojego oblicza,” moje serce mówiło do ciebie: „Twojego oblicza, Panie, będę szukać.” Nie ukrywaj przede mną twojego oblicza ani nie odtrącaj w gniewie swego sługi, ty jesteś moją pomocą, nie opuszczaj mnie i nie odchodź, Boże mego zbawienia. Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie, Panie, twojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę moich nieprzyjaciół, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, którzy dyszą okrucieństwem. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących.
Oczekuj Pana, bądź dzielny, a on umocni twoje serce, oczekuj więc Pana.