Księga Psalmów

Psalm 32 – Błogosławieństwo odpuszczenia

Psalm Dawida. Pieśń pouczająca.
Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy.
Sela.
Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem:
— Wyznam moje występki Panu, — a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu.
Sela.
Dlatego do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć, nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną. Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie pieśniami wybawienia.
Sela.
Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały.
Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca.

Psalm 33 – Chwała Stwórcy i Wybawicielowi

Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na harfie, śpiewajcie mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach. Śpiewajcie mu nową pieśń, pięknie i głośno mu grajcie. Słowo Pana bowiem jest prawe i wszystkie jego dzieła są dokonane w wierności. On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia Pana.
Słowem Pana zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. On gromadzi wody morskie jak na stos i w skarbcach zbiera głębiny. Niech cała ziemia boi się Pana, niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata. On bowiem przemówił i stało się, on rozkazał i powstało.
Pan udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on wybrał sobie na dziedzictwo.
Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi. Ukształtował serce każdego z nich, przygląda się wszystkim ich czynom. Nie wybawi króla liczne wojsko ani nie ocali wojownika wielka siła. Koń jest zwodniczy w wybawieniu, nie ocali swą wielką siłą.
Oto oko Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają jego miłosierdziu, aby ocalić od śmierci ich duszę i żywić ich w czasie głodu.
Nasza dusza oczekuje Pana, on jest naszą pomocą i tarczą. W nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy jego świętemu imieniu. Niech będzie nad nami twoje miłosierdzie, Panie, według pokładanej w tobie nadziei.

Psalm 34 – Dziękczynienie za wybawienie z ucisków

Psalm Dawida, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł.
Będę błogosławił Pana w każdym czasie, jego chwała zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie się chlubić Panem, pokorni to usłyszą i rozradują się. Uwielbiajcie Pana ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię.
Szukałem Pana, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich mych trwóg. Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu. Ten oto biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. Anioł Pana rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. Bójcie się Pana, jego święci, bo niczego nie braknie tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym Pana nie zabraknie żadnego dobra.
Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana. Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro? Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie. Lecz oblicze Pana jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale Pan uwalnia go od nich wszystkich. On strzeże wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie będzie złamana.
Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni. Pan odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają.

Psalm 35 – Modlitwa o pomoc przeciw niewdzięcznikom

Psalm Dawida.
Spieraj się, Panie, z tymi, którzy się ze mną spierają, walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagrodź drogę tym, którzy mnie prześladują. Powiedz mojej duszy:
— Ja jestem twoim zbawieniem.
Niech hańba i wstyd okryją tych, którzy czyhają na moją duszę, niech cofną się i niech będą zawstydzeni ci, którzy obmyślają zło przeciwko mnie. Niech będą jak plewy na wietrze i niech anioł Pana ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska i niech anioł Pana ich ściga. Bez powodu bowiem zastawili na mnie w dole sieci, bez powodu wykopali dół na moją duszę. Niech niespodziewanie przyjdzie na nich zniszczenie, niech złowi ich sieć, którą zastawili. Niech w nią wpadną ku zniszczeniu.
A moja dusza będzie się radować w Panu, będzie się weselić jego zbawieniem. Wszystkie moje kości powiedzą:
— Panie, któż podobny do ciebie, który uwalniasz uciśnionego od silniejszego, a nędznego i ubogiego od łupieżcy?
Powstają fałszywi świadkowie i pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobro, chcąc pozbawić mnie mojej duszy. Lecz ja, gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny, umartwiałem postem moją duszę i moja modlitwa wracała do mojej piersi. Postępowałem jak z przyjacielem, jak z bratem, uginałem się pod brzemieniem smutku jak w żałobie po matce. Lecz gdy ja byłem strapiony, oni się cieszyli i zbierali się, gromadzili się przeciwko mnie nikczemni, a tego nie widziałem, szarpali mnie nieustannie. Wraz z obłudnikami, szydercami i pochlebcami zgrzytali na mnie zębami.
Panie, jak długo będziesz na to patrzeć? Wybaw od zniszczenia moją duszę, od lwów drogą duszę moją. Będę cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę cię chwalił. Niech się nie cieszą z mojego powodu ci, którzy bez przyczyny są moimi wrogami, niech nie mrugają okiem ci, którzy niesłusznie mnie nienawidzą. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciwko spokojnym na ziemi obmyślają zdradliwe słowa. Owszem, otwierają przeciw mnie swe usta, mówiąc:
— Ha, ha! Widzieliśmy to na własne oczy.
Widziałeś to, Panie, nie milcz. Panie, nie oddalaj się ode mnie. Obudź się i wystąp w mojej obronie, w mojej sprawie, mój Boże i Panie! Osądź mnie według swojej sprawiedliwości, Panie, mój Boże! Niech się nie cieszą z mojego powodu. Niech nie mówią w swoim sercu:
— Ha! Tego chcieliśmy!
Niech nie mówią:
— Pożarliśmy go!
Niech się zawstydzą i zawiodą wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia, niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie. Ale niech śpiewają i radują się ci, którzy sprzyjają mojej słusznej sprawie, niech mówią nieustannie:
— Niech będzie wywyższony Pan, który pragnie pokoju dla swego sługi.
A mój język będzie głosił twoją sprawiedliwość i chwałę twoją przez cały dzień.