I Księga Kronik

Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Matuzalem, Lamech, Noe, Sem, Cham i Jafet.

Potomkowie synów Noego

Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. A synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma. A synowie Jawana: Elisa i Tarszisz, Cytym i Dodanim. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. A synowie Kusza: Seba, Chaawila, Sabta, Rama i Sabteka. A synowie Ramy: Szeba i Dedan. Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi. Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima, oraz Patrusyma, Kasluchima, od których wywodzą się Filistyni, i Kaftoryma. Kanaan zaś spłodził Sidona, swego pierworodnego, i Cheta, Jebusytę, Amorytę i Girgaszytę, Chiwwitę, Arkitę i Sinitę, Arwadytę, Semarytę i Chamatytę. Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek. Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera. Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego – Joktan. Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha, Hadorama, Uzala i Diklę, Ebala, Abimaela i Szeba, Ofira, Chawila i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

Potomkowie Sema

Sem, Arpachszad, Szelach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abram, to jest Abraham.

Potomkowie Izmaela i Ketury

Synowie Abrahama: Izaak i Izmael. A oto są ich rody: pierworodny Izmaela – Nebajot, następnie Kedar, Abdeel i Mibsam, Miszma, Duma, Massa, Hadad i Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Byli oni synami Izmaela. A oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Oni wszyscy byli synami Ketury.

Potomkowie Ezawa

I Abraham spłodził Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael. A synowie Ezawa: Elifaz, Rehuel, Jeusz, Jalam i Korach. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek. Synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. A synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. A synowie Lotana: Chori, Homam, a siostrą Lotana była Timna. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A synowie Sibeona: Ajja i Ana. Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran. To byli królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim zapanował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba. A gdy Bela umarł, królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry. A gdy Jobab umarł, królował w jego miejsce Chuszam z ziemi Temanitów. A gdy Chuszam umarł, królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu Moabu. A jego miasto nazywało się Awit. A gdy Hadad umarł, królował w jego miejsce Samla z Masreki. A gdy Samla umarł, królował w jego miejsce Szaul z Rechobot nad Rzeką. A gdy Szaul umarł, królował w jego miejsce Baalchanan, syn Akbora. A gdy Baalchanan umarł, królował w jego miejsce Hadad. Jego miasto nazywało się Pai, a jego żona miała na imię Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba. I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet, książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon, książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar, książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu.

Synowie Izraela

Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aszer.

Synowie Judy

Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananejki. Ale Er, pierworodny Judy, był zły w oczach Pana, dlatego go zabił. Tamar zaś, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. Synowie Peresa: Chesron i Chamul. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich było pięciu. Synowie Karmiego: Achar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, gdy zgrzeszył przy rzeczach przeklętych. Synowie Etana: Azariasz. Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. Ram zaś spłodził Amminadaba, a Amminadab spłodził Nachszona, księcia synów Judy. A Nachszon spłodził Salmę, a Salma spłodził Boaza. A Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego. A Jesse spłodził swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego – Abinadaba, trzeciego – Szimeę, czwartego – Netaneela, piątego – Raddaja, szóstego – Osema, siódmego – Dawida. A ich siostry to Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel – ci trzej. Abigail zaś urodziła Amasę, ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. Kaleb, syn Chesrona, spłodził dzieci z Azubą, swoją żoną, i z Jeriotą. A jej synami byli: Jeszer, Szobab i Ardon. A gdy Azuba umarła, Kaleb pojął sobie za żonę Efratę, która urodziła mu Chura. A Chur spłodził Uriego, a Uri spłodził Besaleela. Potem Chesron obcował z córką Makira, ojca Gileada, i wziął ją za żonę, mając sześćdziesiąt lat, a ta urodziła mu Seguba. A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. Zabrał bowiem Geszurze i Aramowi wsie Jaira oraz Kenat i przyległe do niego miasteczka: razem sześćdziesiąt miast. Wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada. Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abija, urodziła mu Aszura, ojca Tekoa. Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: pierworodny Ram, następnie Buna, Oren, Ozem i Achiasz. Jerachmeel miał także drugą żonę imieniem Atara. Była ona matką Onama. Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker. Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. Żona Abiszura miała na imię Abihail i urodziła mu Achbana i Molida. Synowie Nadaba: Seled i Appaim. Lecz Seled umarł bez potomstwa. Synowie Appaima: Jiszi. Synowie Jisziego: Szeszan, a córka Szeszana: Achlaj. Synowie Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. A Jeter umarł bez potomstwa. Synowie Jonatana: Pelet i Zaza. Byli oni synami Jerachmeela. Lecz Szeszan nie miał synów, tylko córki. Miał też Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. Dał więc Szeszan swemu słudze Jarsze swoją córkę za żonę, a ona urodziła mu Attaja. Attaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada. Zabad spłodził Eflala, a Eflal spłodził Obeda. Obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azariasza. Azariasz spłodził Chelesa, a Cheles spłodził Eleasę. Eleasa spłodził Sismaja, a Sismaj spłodził Szalluma. A Szallum spłodził Jekamiasza, a Jekamiasz spłodził Eliszamę. Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli: jego pierworodny Mesza, który był ojcem Zifa, i synowie Mareszy – ojcem Chebrona. Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. Szema spłodził Rachama, syna Jorkoama, a Rekem spłodził Szammaja. Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza, a Charan spłodził Gazeza. Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. Maaka, druga nałożnica Kaleba, urodziła Szebera i Tyrchanę. Urodziła również Szaafa, ojca Madmanny, i Szewę, ojca Makbeny i Gibea. A córką Kaleba była Aksa. Ci byli synami Kaleba, syna Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, Salma, ojciec Betlejema, i Charef, ojciec Bet-Gadera. Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów: Haroego i połowę Manachytów. A rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryci, Putyci, Szumatyci i Mirzaici, od których wywodzą się Soreatyci i Esztaolici. Synowie Salmy: Betlejem, Netofatyci, Atrot, rodzina Joaba i połowa Manachytów, Soreici, rodziny pisarzy mieszkających w Jabes: Tyratyci, Szimeatyci i Sukatyci. Ci są Kenitami, którzy wywodzili się od Chamata, ojca domu Rechaba.