Księga Liczb

Pan przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w Namiocie Zgromadzenia, pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu, tymi słowy:
— Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela według ich rodzin i według domów ich ojców, licząc imiona wszystkich mężczyzn, głowa po głowie, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich w Izraelu zdolnych do walki. Ty i Aaron policzycie ich według ich oddziałów. I będzie z wami jeden mężczyzna z każdego pokolenia, głowa domu swoich ojców. A oto imiona mężczyzn, którzy będą z wami: z pokolenia Rubena – Elizur, syn Szedeura, z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja, z Judy – Nachszon, syn Amminadaba, z Issachara – Netaneel, syn Suara, z Zebulona – Eliab, syn Chelona, z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura, z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego, z Dana – Achiezer, syn Ammiszaddaja, z Aszera – Pagiel, syn Okrana, z Gada – Eliasaf, syn Deuelaz, z Neftalego – Achira, syn Enana.
Ci powołani, sławni spośród zgromadzenia, byli naczelnikami pokoleń swych ojców, wodzami tysięcy w Izraelu. Mojżesz i Aaron przyjęli więc tych mężczyzn, którzy zostali imiennie wyznaczeni. I zebrali całe zgromadzenie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według swych rodzin, według domów swych ojców i według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, głowa po głowie. Jak Pan rozkazał Mojżeszowi, tak policzył ich na pustyni Synaj. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Rubena czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. Synów Symeona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, naliczonych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Symeona pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. Synów Gada, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Gada czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. Synów Judy, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Judy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. Synów Issachara, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Issachara pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. Synów Zebulona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Zebulona pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. Synów Józefa, z synów Efraima, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Efraima czterdzieści tysięcy pięciuset. Synów Manassesa, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Manassesa trzydzieści dwa tysiące dwustu. Synów Beniamina, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Beniamina trzydzieści pięć tysięcy czterystu. Synów Dana, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Dana sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. Synów Aszera, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Aszera czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. Synów Neftalego, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, naliczono z pokolenia Neftalego pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. To są ci, których policzyli Mojżesz, Aaron i książęta Izraela, dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego domu swych ojców. I było wszystkich policzonych synów Izraela, według domów ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu, wszystkich policzonych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.

Lewici przeznaczeni do służby w Przybytku

Lecz Lewici nie zostali policzeni z nimi według pokolenia swych ojców. Pan rozkazał bowiem Mojżeszowi:
— Tylko pokolenia Lewiego nie spisuj i nie licz go razem z synami Izraela, lecz ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa i nad wszystkimi jego naczyniami, i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwać i rozbijać obóz dokoła przybytku. A gdy przybytek będzie miał wyruszyć, Lewici go rozbiorą, także gdy przybytek ma być wznoszony, Lewici ustawią go, a obcy, który się do niego zbliży, poniesie śmierć. I synowie Izraela będą rozbijać namioty, każdy w swoim obozie i każdy pod swoim sztandarem, według swych zastępów. Lecz Lewici rozbiją obóz wokół Przybytku Świadectwa, aby gniew nie spadł na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co Pan rozkazał Mojżeszowi, tak właśnie uczynili.