Księga Powtórzonego Prawa

Dziesięciny

— A gdy zakończysz składanie wszystkich dziesięcin swoich zbiorów w trzecim roku, roku dziesięcin, gdy oddasz je Lewicie, przybyszowi, sierocie oraz wdowie, aby najedli się do syta w twoich bramach, wtedy powiesz przed Panem, swoim Bogiem: „Wziąłem z domu to, co jest poświęcone, i dałem też z tego Lewicie, przybyszowi, sierocie oraz wdowie zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, które mi nakazałeś. Nie przekroczyłem twoich przykazań ani nie zapomniałem ich. Nie jadłem z tego w czasie żałoby, niczego z tego nie odjąłem do użytku pospolitego, ani też nic z tego nie dałem dla zmarłych. Usłuchałem głosu Pana, mojego Boga, uczyniłem wszystko, co mi nakazałeś. Spójrz ze swego świętego przybytku z nieba, i błogosław swemu ludowi Izraela oraz ziemi, którą nam dałeś, tak jak poprzysiągłeś naszym ojcom, ziemi mlekiem i miodem płynącej.”

Izrael świętym ludem Pana

— Dziś Pan, twój Bóg, nakazuje ci wypełnić te ustawy i prawa. Przestrzegaj ich więc i wypełniaj je z całego swego serca i całą swoją duszą. Dziś oświadczyłeś, że Pan jest twoim Bogiem, że będziesz chodził jego drogami, przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw oraz że będziesz słuchał jego głosu. Pan zaś oświadczył dziś, że będziesz jego szczególnym ludem, jak ci obiecał, i że masz przestrzegać wszystkich jego przykazań, że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które uczynił, w chwale, w sławie i we czci, i że masz być ludem świętym dla Pana, swego Boga, tak jak powiedział.

Przypomnienie zakonu na górze Ebal

Wtedy Mojżesz i starsi Izraela nakazali ludowi:
— Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam dziś nakazuję. A w dniu, w którym przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. I wypiszesz na nich wszystkie słowa tego prawa, gdy tylko przeprawisz się, abyś wszedł do ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Gdy więc przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dziś nakazuję, na górze Ebal, i pobielisz je wapnem. Tam też zbudujesz ołtarz Panu, swemu Bogu, ołtarz z kamieni. Nie będziesz ich ciosał narzędziem z żelaza. Z kamieni nieciosanych zbudujesz ołtarz Panu, swemu Bogu, i na nim będziesz składał całopalenia Panu, swemu Bogu. Złożysz też ofiary pojednawcze i będziesz tam jadł, i radował się przed Panem, swoim Bogiem. I na tych kamieniach bardzo wyraźnie wypiszesz wszystkie słowa tego prawa.
Potem Mojżesz i kapłani Lewici powiedzieli do całego Izraela:
— Milcz i słuchaj, Izraelu. Dziś stałeś się ludem Pana, swego Boga. Będziesz więc słuchał głosu Pana, swego Boga, i będziesz wypełniał jego przykazania i ustawy, które dziś ci nakazuję.

Przekleństwo z góry Ebal

W tym samym dniu Mojżesz nakazał ludowi:
— Oto ci, którzy staną, by błogosławić lud na górze Gerizim, gdy przeprawicie się przez Jordan: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. Oto zaś ci staną na górze Ebal, by przeklinać: Ruben, Gad, Aszer, Zebulon, Dan i Neftali. I odezwą się Lewici, i przemówią donośnym głosem do wszystkich mężczyzn Izraela: „Przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlewany posąg – obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi w ukrytym miejscu.” A cały lud odpowie: „Amen”. Przeklęty, kto lekceważy swego ojca i swoją matkę. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto sprowadza ślepego z drogi, aby błądził. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto nagina sądu przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto obcuje z żoną swego ojca, bo odkrywa brzeg płaszcza swego ojca. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto obcuje ze swoją siostrą, córką swego ojca lub córką swojej matki. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto obcuje ze swoją teściową. A cały lud powie: „Amen.” Przeklęty, kto zabija potajemnie swego bliźniego. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto przyjmuje dary, by zabić niewinnego człowieka. A cały lud powie: „Amen”. Przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. A cały lud powie: „Amen”.

Błogosławieństwa za posłuszeństwo

— Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję, to Pan, twój Bóg, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na ciebie te wszystkie błogosławieństwa, i dosięgną cię, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, swego Boga: Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony będzie owoc twego łona, owoc twojej ziemi, owoc twego bydła, przyrost twego stada oraz trzody twoich owiec. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża. Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził, i błogosławiony, gdy będziesz wychodził. Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciwko tobie, zostaną pobici przed tobą. Jedną drogą wyruszą przeciwko tobie, a siedmioma drogami będą przed tobą uciekać. Pan przykaże, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i we wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę, i będzie ci błogosławił w ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg. Pan ustanowi cię dla siebie świętym ludem, tak jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz przestrzegać przykazań Pana, swego Boga, i chodził jego drogami. I wszystkie narody ziemi zobaczą, że jesteś nazywany imieniem Pana, i będą się ciebie lękać. Pan obdarzy cię obfitością dobra, owocu twego łona, owocu twego bydła, owocu twego pola, w ziemi, którą Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ją tobie da. Pan otworzy dla ciebie swój bogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. I Pan umieści cię na czele, a nie na końcu, i będziesz tylko na górze, a nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, swego Boga, które ci dziś nakazuję, abyś ich przestrzegał i je wypełniał. I nie odstąpisz od żadnego słowa, które ja wam dziś nakazuję, ani na prawo, ani na lewo, by iść za innymi bogami i im służyć.